Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekti 2021

2021. gadā biedrības īstenotie projekti un pasākumi

Īstenots VKKF līdzfinansēts projekts Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm 2021.gadā:

  • Suitu novadpētniecības un stāstniecības aktivitātes. Organizētas 12 novadpētniecības ekspedīcijas pie suitiem gan suitu novadā, gan ārpus tā (Kuldīgā, Aizputē u.c.), apciemojot vecākās paaudzes suitus un fiksējot viņu stāstus par suitu novada vēsturi, kultūru, sadzīvi utt. Ar šīm aktivitātēm nodarbojās biedrības valdes locekles Kristīne Vasiļevska – Stepanova un Māra Rozentāle. Projektā finansēts arī Kristīnes Vasiļevskas – Stepanovas organizētais darbs valdes un biedrības kopsapulču organizēšanā, kā arī Māras Rozentāles darbs ar biedrības grāmatvedību un lietvedību.
  • mājas lapas www.suitunovads.lv satura aktualizēšana, informācijas sagatavošana un ievietošana mājas lapā. Sabiedrisko attiecību nodrošināšana – atjaunota un aktualizēta informāciju par biedrības darbību mājas lapā www.suitunovads.lv, sagatavotas publikācijas un preses relīzes medijiem utt. Ar to biedrībā nodarbojās valdes loceklis Juris Lipsnis.
    Kopējais projekta finansējums 5000 euro.

Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projekts ar partneriem no Īrijas, Spānijas, Zviedrijas un Slovākijas One voice-many stories; storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship, kas tiks īstenots līdz 31.08.2023. Šajā projektā biedrība mācās no sadarbības partneriem labās prakses piemērus un metodes stāstniecības aktivitāšu īstenošanai dažādās valstīs. Šis projekts veiksmīgi papildina biedrības vietējās stāstniecības aktivitātes. Projekta vadītāja Māra Rozentāle, biedrības finansējums projektā 21980 euro.

Attēlā: projekta pirmais virtuālais mācību pasākums.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai projekts Suitu jaunieši var!, kurš tika sākts 2019. – 2020.gadā, taču tika pabeigts 2021.gadā (īstenošana pārcelta dēļ Covid-19), kurā līdz 20 suitu jauniešu uzlaboja zināšanas par suitu tradīcijām dažādās apmācībās un kopīgā ekspedīcijā uz seno suitu svētceļojumu vietu Kalvāriju Lietuvā. Projekta vadītāja ir biedrības biedre Ilze Poriķe, projekta kopējais finansējums 4600 euro.

Attēlā: Suitu jaunieši ar skolotājiem ekspedīcijas laikā

VKKF līdzfinansēts projekts 4. Latvijas dūdenieku saiets suitos. 2021.gadā biedrība organizēja jau 4.Latvijas dūdenieku saietu suitos (šādi saieti notiek notiek jau kopš 2018.gada un pulcē ap 20 – 25 dūdu entuziastu no visas Latvijas), lai kopā papildinātu zināšanas par dūdu spēli un instrumenta izgatavošanu ekspertu vadībā, kā arī kopīgi koncertētu suitos.
VKKF finansējums 1000 euro, Alsungas novada domes līdzfinansējums 380 euro. Projekta vadītājs Juris Lipsnis.

VKKF Kurzemes kultūras programmas līdzfinansēts projekts Suitu amatu dienas. Pirmoreiz Alsungā, sadarbībā ar biedrību Suitu amatnieki tika organizētas Suitu amatu dienas – pasākums, kurā suitu amatnieki divu dienu garumā organizēja 12 dažādas meistardarbnīcas Alsungā, kā arī meistardarbnīcu vadītāju un dalībnieku izveidoto darbu izstādi.
VKKF finansējums 2000 euro, Alsungas novada domes līdzfinansējums 300 euro. Projekta vadītāja Kristīne Vasiļevska – Stepanova.

LNKC finansēts projekts Pasākumi suitu kultūrtelpas stiprināšanai un popularizēšanai (tiks īstenots līdz 2021.gada beigām):

Pasākumi tradicionālo bungu izgatavošanas un spēles veicināšanai suitos – celma bungu un sietiņbungu izgatavošanas darbnīcas, dūdu spēles meistarklases ar mūziķi Mārtiņu Miļevski, programmas sagatavošana nelielam koncertam kopā ar kopu Suitu dūdenieki;

Suitu spēļu izgatavošana – spēles Suitu papīra lelles satura izstrāde (mākslinieks pr. Andris Vasiļevskis), bukleta izdruka 50 eks. Kopējais LNKC finansējums 2930 euro.

VKKF līdzfinansēts projekts Suitu delegācijas dalība Giorgi Garaqanidzes Tautas un baznīcas mūzikas festivālā Gruzijā”, kurā suitu delegācija un etnomuzikoloģe Zane Šmite piedalījās gan festivāla zinātniskajā konferencē, lai iepazīstinātu konferences dalībniekus ar suitu un Latvijas tradicionālās kultūras daudzveidību, gan arī festivāla koncertos un citos pasākumos, tādejādi veicinot suitu un Latvijas kultūras popularizēšanu. VKKF finansējums 2800 euro, dalībnieku un biedrības līdzfinansējums 2230 euro.

Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīklā (https://safeguardingpractices.com/the-nordic-and-baltic-network-on-intangible-cultural-heritage/). Biedrības valdes locekle Māra Rozentāle darbojas šajā tīklā darbības komitejas sastāvā. Tīkla provizoriskais mērķis ir dalīties ar labo praksi, tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas un jomas, kas darbojas saskaņā ar UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību. 2021./ 2022. gadā sadarbības tīkla ietvaros tiek īstenots Nordic Culture Point programmas finansēts projekts sadarbības aktivitāšu veicināšanai, kurā tiek organizēti vairāki vebināri ar NMK saglabāšanu un popularizēšanu saistītām tēmām, uzlabota publicitāte par tīkla dalībvalstu nemateriālo kultūras mantojumu un labās prakses piemēriem, kā arī īstenoti organizāciju darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumi. Biedrības valdes locekļi Māra Rozentāle un Juris Lipsnis piedalījās šādos pieredzes apmaiņas pasākumos uz Kihnu salu Igaunijā un Zviedriju pieredzes apmaiņā pie nevalstiskajām organizācijām. Nordic Culture Point finansējums 1200 euro.

Attēlā: Juris Lipsnis, prezentējot biedrības “Suitu kultūras mantojums” darbību Zviedrijā.

Alsungas novada domes projektu konkursa Mēs – Alsungai! projekts Alsungas pils ZA ēkas logu vizuālā tēla uzlabošana. Projektā tika uzlabots Alsungas pils ZA ēkas vizuālais izskats, izveidojot un uzstādot apdrukātus banerus pils logu ailēs. Projekta finansējums 433,90 euro.

Dalība UNESCO ziņojuma sagatavošanā. Sadarbībā ar biedrību Etniskās kultūras centrs “Suiti” biedrība iesaistījās periodiskā UNESCO ziņojuma sagatavošanā, sniedzot pārskatu par biedrības organizētajām aktivitātēm suitu kultūras mantojuma saglabāšanā, Suitu Kultūrtelpas glābšanas plāna ietvaros.

Sagatavots pieteikums Erasmus+ programmas maza mēroga sadarbības projektam ar partneriem no Slovākijas, Spānijas, Polijas, Horvātijas un Itālijas The Network of European Bagpipers, kurā plānots veidot Eiropas mēroga dūdenieku sadarbības tīklu labās prakses pieredzes apmaiņai. Biedrība projektā ir vadošais partneris, īstenošanas periods 01.04.2022. – 31.03.2024. Kopējais projekta finansējums 60 000 euro.

Suitu delegācija Gruzijā

Biedrība Suitu kultūras mantojums īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansētu projektu Suitu delegācijas dalība Giorgi Garaqanidzes Tautas un baznīcas mūzikas festivālā Gruzijā, kurā Suitu sievas un Suitu dūdenieki sadarbībā ar etnomuzikoloģi Zani Šmiti piedalījās Batumi Mākslas Valsts universitātes Mūzikas fakultātes organizētajā 16. Giorgi Garaqanidzes Tautas un baznīcas mūzikas festivālā.

Festivāls un zinātniskā konference tā ietvaros norisinājās no 4.līdz 6.novembrim Batumi, Adžārijas reģionā Gruzijā. Festivāla programma bija daudzveidīga, ietverot gan etnomuzikoloģes Zanes Šmites prezentāciju par latviešu, tostarp, suitu, tradicionālo mūziku zinātniskā konferencē, gan arī uzstāšanos vairākos koncertos.

Projekts deva iespēju popularizēt suitu un visas Latvijas bagāto tradicionālās mūzikas mantojumu, kā arī iegūt jaunus draugus, pieredzi un turpmākas sadarbības plānus. VKKF līdzfinansējums projektam 2800 euro.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība Nordic-Baltic Network

Biedrība Suitu kultūras mantojums ir iesaistījusies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīklā (The Nordic and Baltic network on Intangible Cultural Heritage). Sadarbības tīkls tika izveidots 2019. gada 13. jūlijā Kaustinenas (Somija) nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) seminārā. Tīkla provizoriskais mērķis ir dalīties ar labo praksi par sabiedrības iesaistīšanos plašākā mērogā. Neformālais tīkls paredz regulāras sanāksmes, kurās var piedalīties visas ieinteresētās personas un jomas, kas darbojas saskaņā ar UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību. Sadarbības tīklu koordinē Matti Hakamäki – Somu Folkmūzikas institūta (Kaustinena) direktors.

2021.gadā sadarbības tīkla ietvaros tiek īstenots Nordic Culture Point programmas finansēts projekts sadarbības aktivitāšu veicināšanai, kurā tiek organizēti vairāki vebināri ar NMK saglabāšanu un popularizēšanu saistītām tēmām, uzlabota publicitāte par tīkla dalībvalstu nemateriālo kultūras mantojumu un labās prakses piemēriem, kā arī īstenoti organizāciju darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumi.

Informācija par sadarbības tīklu un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu labās prakses piemēriem pieejama mājas lapā https://safeguardingpractices.com, kā arī Facebook grupā The Nordic and Baltic network on Intangible Cultural Heritage.

ERASMUS+ projekts “Viena balss, daudz stāstu: stāstniecība kā sociālās iekļaušanas un aktīvas pilsoniskās dzīves virzītājspēks”

Biedrība Suitu kultūras mantojums (SKM) sākusi īstenot jaunu Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projektu One voice, many stories: storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship.

Projekta Viena balss, daudz stāstu: stāstniecība kā sociālās iekļaušanas un aktīvas pilsoniskās dzīves virzītājspēks partneri ir pieaugušo izglītības organizācijas no Īrijas, Slovākijas, Zviedrijas un Spānijas. Projekta galvenās aktivitātes divu gadu garumā plānotas projekta partneru mācību vizītes projekta dalībvalstīs ar mērķi iepazīt labās prakses piemērus un metodoloģiju stāstniecības jomā katrā valstī un organizācijā.

Papildus projektā taps arī izglītojoši informatīvi materiāli mērķgrupām. Biedrības finansējums projektā 21980 euro.

Projektu pilnā apmērā finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma.

About the project:

One voice, many stories- storytelling as a vehicle for social Inclusion and active citizenship project idea is a direct result of close working relationships forged between 5 partners from Irish, Spanish, Latvian, Slovakian and Swedish Adult Education organisations actively engaging and supporting marginalized learners.

We believe different social and cultural contexts of our organisations and our teaching and training activities will complement the work of this project. The Social and Health Education Project CLG in Cork, Ireland will take on the role of a Lead/Applicant organisation alongside project partners from The Suiti Cultural Heritage Foundation in Latvia, PROACADEMY in Slovakia, Centro de Educación de Personas Adultas ‘García Alix’ in Spain, and Sagobygden Museum of Legends in Sweden.

We chose as a central objective for this project the topic of Social Inclusion, additional focus will be placed on extending and developing the competences of educators and other personnel who support adult learners, as well as the social and educational value of European cultural heritage. The aim of this cross-sectoral project is to exchange ideas and best practice methods in relation to storytelling strategies, and methodologies used in the field of adult education in the context of social inclusion, and active citizenship.

Among the more specific objectives of this project are the following:

● To organise 5 successful transnational short-term joint staff training events (80 mobilities in total) to boost knowledge sharing between partner organisations, their staff, and indirectly among adult learners coming from disadvantaged backgrounds within our organisations.

● To dentify and share innovative integrated methods/approaches/storytelling techniques from each country used in the field of adult education (internationalisation of best practices), development of opportunities for empowerment of adult learners such as social inclusion and active citizenship, when using storytelling as the “vehicle” for that process.

● To promote a greater sense of European identity and belonging, cultural heritage within partnering organisations, our target groups and wider public while using the context of storytelling.

Pirmās Suitu amatu dienas aizvadītas

Pirmās Suitu amatu dienas veiksmīgi noslēgušās!

31.jūlijā Alsungā tika noorganizētas 12 suitu amatu darbnīcas, savukārt 1.augustā Suitu tirgus laikā – Amatu dienu dalībnieku darbu izstāde.

Papildus tika izveidots paliekošs koka vides objekts – Anniņa un Miķelītis, lai priecētu suitus un viesus uz laukuma pie Rijas.

Dalībnieki priecīgi, apmeklētāji arī, un visi ceram, ka Suitu amatu dienas kļūs par ikgadēju tradīciju, darbnīcu vadītājiem jau gatavas idejas nākošajam gadam!

Milzīgs paldies darbnīcu vadītājiem un viņu palīgiem par savu prasmju tālāknodošanu un suitu kultūras vērtību popularizēšanu – Laila Puķīte, Inga Šēna-Laizāne un ansamblim Suitu sievas, Kristīnei Vizbulei un Gitai Zanribai, Dacei Tunnei, Anitai Legzdiņai, Skaidritei Nagliņai un biedrībai Suitu amatnieki, Laurai Vilciņai un Jurim Reinholdam, Andrim Vasiļevskim, Ilonai un Guntim Niedoliņiem, Taigai Reķei, Ingum Antonovičam un VPDK Jūrkalne, Jurim Lipsnim un kopai Suitu dūdenieki. Paldies pārējiem palīgiem – biedrības biedriem un ģimenes locekļiem!

Projekts īstenots ar VKKF Kurzemes kultūras programmas, Alsungas novada domes un biedrības Suitu kultūras mantojums finansiālu atbalstu.

Suitu amatu dienas 2021

2021. gada 31. jūlijā un 1. augustā Alsungā notiek Suitu amatu dienas.

Uz pasākumu tiek aicināts ikviens, kurš vēlas apgūt jaunas amatu prasmes un zināšanas! Dalība darbnīcās – bez maksas, nav nepieciešama arī iepriekšēja pieteikšanās.

Gaidīti arī citi amatnieki un mājražotāji, kuri vēlas tirgoties sestdien, 31.jūlijā!

Pasākums tiek organizēts VKKF Kurzemes kultūras programmas projektā Suitu amatu dienas ar Kurzemes plānošanas reģiona un Alsungas pagasta pārvaldes atbalstu.

PuMPuRS jauniešu iniciatīvas projekts “Suitu jaunieši var!”

Ir noslēdzies PuMPuRS jauniešu iniciatīvas projekts Suitu jaunieši var!, Līguma Nr.15/07/19-1, kuru realizēja biedrība Suitu kultūras mantojums sadarbībā ar Alsungas novada domi.

Projekta mērķis – ar neformālu mācību metožu palīdzību attīstīt jauniešu mērķtiecību un uzņēmību, prasmi sadarboties, tādejādi motivējot viņus turpināt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projektā tika īstenotas daudzveidīgas aktivitātes – lekcijas, pārgājieni, veloceļojums, apmācības-darbnīcas, diskusijas u.c., ar kuru palīdzību jaunieši iepazina un apguva ceļošanai un dzīvei dabā nepieciešamās iemaņas.

Vienlaicīgi ar fizisko un emocionālo sagatavošanos, projekta aktivitāšu papildus mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar Pētera Upenieka grāmatā Balandnieki atspoguļoto suitu ļaužu ikgadējo ceļošanu uz Žemaitijas Kalvāriju Lietuvā, kuru plānojām veikt ar velosipēdiem 5 dienu laikā, taču Covid19 izplatības un ierobežojumu dēļ no šī nodoma nācās atteikties. Šo kultūrvēsturisko ceļojumu un vienlaicīgi arī fiziskās izturības pārbaudījumu veicām līdz Vecpilij, kas arī bija gana liels izaicinājums – nobraucām vairāk nekā 60 kilometru!

Aktivitātes vietējiem jauniešiem bija pieejamas no 2019.gada decembra līdz pat 2021.gada jūnija pēdējai dienai, tās īstenojām tuvu viņu dzīvesvietām Alsungas novadā, līdz ar to tika iesaistīts ikviens interesents.

Projekta aktivitātēs kopumā iesaistījās 48 jaunieši, galvenokārt Alsungas vidusskolas skolēni, kā arī daži jaunieši no citām skolām, kuri paši vai viņu radinieki saistīti ar Alsungas novadu.

Suitu mērķtiecīgie jaunieši un pavadošās atbalsta personas pie Apriķu baznīcas – pieveikts aptuveni pusceļš no 60 km.

2021.gada 15.jūnijā

Projektu atbalsta: