Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Suitu uzvārdi

Suitu novadā uzvārdus zemniekiem iedeva vienlaikus ar uzvārdu došanu visā Kurzemē. Tas notika saskaņā ar Kurzemes guberņas civilgubernatora Breverna 1834. gada 29. oktobra patenti un 1835. gada 6. marta patentes paskaidrojumiem par iedzīvotāju sarakstu sastādīšanu. 1834. gada patentē bija seši punkti, kas noteica uzvārdu izvēlēšanās kārtību un darba organizēšanu.

Vajadzība pēc uzvārdiem radās tāpēc, ka, sabiedrībai attīstoties, kļuva nepieciešams precīzāk identificēt arī zemnieku kārtas iedzīvotājus. Pirms tam pastāvošā sistēma, saskaņā ar kuru zemniekus identificēja pēc vārda un māju vārda, pieaugot zemnieku kārtas iedzīvotāju kustības brīvībai, vairs nebija pietiekama.

Suitu novadā uzvārdu došana notika 1835. gadā un baznīcas reģistru grāmatās uzvārdu lietošana tika uzsākta ar 1836. gada 1. janvāri. Katram cilvēkam toreiz likumīgi bija dotas tiesības pašam izraudzīties sev uzvārdu. Bija ieteikts izraudzīties tikai piedienīgus un labskanīgus uzvārdus. Muižnieku uzvārdus izvēlēties bija aizliegts. Tos uzvārdus, kurus kāds jau bija izvēlējies, pieņemt vairs nedrīkstēja.

Lēmums par uzvārdu bija jāpieņem dzimtas vecākajam vīrietim – vectēvam. Viņš izvēlējās uzvārdu sev, un šī izvēle bija jāpieņem arī viņa bērniem un bērnu bērniem. Arī tad, ja tie bija izveidojuši patstāvīgas ģimenes. Ja vectēvs bija miris, uzvārdu sev un bērniem varēja izvēlēties tēvs, bet šajā gadījumā uzvārds uz pa sānu līniju, proti, uz viņa brāļiem un māsām neattiecās. Brāļi, kam tēvs bija miris, varēja katrs sev izvēlēties pilnīgi atšķirīgus uzvārdus.

Uzvārdu došanu īstenoja pagasttiesas. Ja izvēlētais uzvārds atbilda noteikumiem, to ierakstīja uzvārdu sarakstā un fiksēja tiesas protokolā. Diemžēl šie protokoli Suitu novadā nav saglabājušies.

Kā redzams zemāk, lielākā daļa no Suitu novadā izvēlētajiem uzvārdiem ir vai nu latviski, vai poliski. Kaut netrūkst arī vāciskas un pat zviedriskas izcelsmes uzvārdu. Bieži māju saimnieki uzvārdu atvasināju no māju nosaukuma. Pirmajos gados pēc uzvārdu piešķiršanas baznīcas reģistru grāmatās ir vērojama samērā brīva pieeja šo uzvārdu rakstībai. Bieži vienam un tam pašam cilvēkam uzvārds tika dažādās reizēs pierakstīts dažādi, pat ar ļoti atšķirīgām izskaņām un galotnēm.

Tā kā vienīgais agrīno uzvārdu fiksēšanas avots šodien ir baznīcas reģistru grāmatas, zemāk aplūkojamis saraksts ir tapis, balstoties uz Alšvangas draudzes dzimšanas (kristību) reģistru grāmatām par laika posmu no 1836. gada līdz 1847. gadam, kā arī caurskatot dažus miršanas reģistru posmus. Ja minētajā laika posmā kādā dzimtā neviens nav piedzimis, tad šajā sarakstā viņa uzvārds nebūs iekļauts. Tā kā iedzīvotāju migrācija toreiz bija niecīga, tomēr var apgalvot, ka saraksta precizitāte ir samērā augsta.

Iekavās ir redzama uzvārdu oriģinālā rakstība reģistru grāmatās. Var gadīties, ka viena un tā paša uzvārda dažādi rakstības varianti šajā sarakstā var būt uzdoti kā dažādi atšķirīgi uzvārdi un arī otrādi. Lai to precīzi izšķirtu, būtu vajadzīgi nopietni ģenealoģiskie pētījumi. Zem burtiem S un Š ir daudzi uzvārdi, kas reģistru ierakstos sākas gan ar vienu, gan ar otru burtu. Iespējams tam ir sakars ar burta Š biežo pielietojumu šodienas S vietā senākajā suitu dialektā.

A

Adamkovics (Adamkowicz, Adamkowitsch, Adamkiewicz)
Akkorts (Akkorts)
Akotiņš (Akkotiņsch)
Akots (Akots, Akkohts, Akkots)
Alksnis (Alksnis)
Alksnītis (Alksniht, Alksnikis, Alksnitis, Alkšnitis)
Alkšņuzariņš (Alkšchnusariņsch, Alkšnasarrinšch, Alksnssars, Alksnusars, Alkschnesars)
Altiņš (Altiņš, Altinšch, Altišch)
Andrevics (Andrewicz)
Aniņš (Aniņsch, Annin, Aninšch, Aninsch)
Ansevics (Ansewicz, Ansowicz, Ansawicz, Anšawicz, Anšewicz, Ansawitsch)
Ansons (Ansohn, Anson, Anhson)
Antavics (Antawicz, Antowicz)
Ante (Ante)
Antiņš (Antiņsh, Antiņsch, Antinšch, Antin, Antinsch)
Antonovics (Antonowicz)
Antovičs (Antowitsch)
Anušavics (Anuschawicz)
Apcieris (Apcieris, Apiceers, Apiceer)
Apenis (Apenis, Apens)
Apiņš (Appisch, Appinšch, Appinsch)
Apšuleje (Apšchuleje)
Arkliņš (Arklinsch)
Audriņš (Audrisch)

Ā

Āboliņš (Ahboliņsh, Abolinšch, Abolišch, Abolin, Ahbolinšch, Ahbolinsch, Abolisch, Abolinsch)
Ābols (Ahbols)
Āpsis (Ahpshis, Ahpschis, Ahpsis, Ahpšis, Apschis, Ahps, Apšis, Apssis)
Āpša (Apša, Ahpscha, Apscha)
Āzis (Ahsis)

B

Balandiņš (Balandiņsch, Balandinšch)
Balatovics (Balatowicz, Balatawicz)
Balevics (Balewicz, Ballawicz, Balawicz, Ballowitsch)
Balgalis (Balgalis, Balgals)
Balodis (Ballods, Ballodis, Balohdis, Ballod)
Balskars (Balskars)
Baltiņš (Baltinšch, Baltin)
Bebrus (Bebrus)
Bekers (Beker)
Bersevics (Bersewicz, Bersowicz, Berschewicz, Bersewitsch)
Bertovics (Bertowicza, Bertowicz)
Berzevskis (Bersewski)
Bēkis (Behkis)
Bēkmans (Behkmans, Behkman)
Bērs (Behrs)
Bērtulsons (Behrtulsohns)
Bērziņš (Behrsisch, Behrsinšch, Behrsin)
Bērzīts (Behrsits)
Bētiņš (Behtinšch)
Bētliņš (Behtlinšch, Betlinsch, Betlisch)
Bētmans (Behtmann, Behtman, Behtmans)
Bierands (Beerandt, Beerands, Beerant, Beerants)
Bildinovskis (Bildinopski)
Birgelis (Birgelis)
Birinkungs (Birinkungs)
Birišs (Birišch)
Blāzis (Blasis, Blahsis)
Bloms (Bloms)
Blūms (Blums)
Boje (Bohje)
Borkiuss (Borkius)
Braslus (Braslus)
Brālitis (Brahlits, Brahlitis)
Brensons (Brensohns)
Briedis (Breedis, Briedis)
Brumans (Brumans, Bruhmans)
Brunakals (Brunakals)
Brunmanis (Brunmannis)
Brūders (Bruders, Bruder, Bruhders)
Brūkle (Bruhkle, Brukle)
Brūkliņš (Bruhklinsh)
Brūvers (Bruwers, Bruhweris, Bruwer, Bruhwer, Bruhwers)
Bulduris (Bulduris, Buldur)
Bullevics (Bullewicz)
Bullis (Bullis, Bulle)
Bullītis (Bullitis)
Bumbulis (Bumbula, Bumbulis, Bumbuls, Bumbul, Bumbule, Bumbulu)
Bumeisters (Bumeister, Bumeisters)
Bungans (Bungam, Bungans)
Bungats (Bungats)
Bunte (Bunte, Bunts)
Buntovics (Buntowicz, Buntewicz)
Buntukalns (Buntukalns, Buntukaln)
Burinskis (Burinskis, Burinski, Buhrinski)
Burkis (Burkis)
Burmeisters (Burmeisteris, Burmeisters, Burmeister, Burmeišter, Burmejster)
Butkēvics (Butkiewicza, Bukiewicz)
Būdenieks (Budeneeks)
Būdiņš (Budišch, Budinšch)
Būmeisters (Buhmeister)

C

Caupiņš (Caupinšch)
Cebla (Cebla)
Ceinis (Ceinis, Cejnis)
Celmiņš (Celmišch, Celminšch, Celiminšch, Cehlminsch)
Ceļmalis (Celmalis)
Cepurītis (Ceppuritis, Ceppurite, Cepurite)
Cersups (Cersups)
Cērmans (Cehrman)
Cērpiņš (Cehrpinsch, Cehrpin, Cehrpinšch, Cehrpisch)
Cērps (Cehrps, Cehrpis)
Cērtuks (Cehrtuks)
Cērtups (Cehrtups)
Ciema (Ceema)
Ciermans (Ceerman)
Cinaus (Cinaus)
Cinovskis (Cinuschkis, Cinowski, Cinawskis)
Cīrulis (Cihrulis, Cirull, Cihruls, Cihrulšch, Cihrul, Cirulis)
Cīrulītis (Cirulitis)

Č

Čabe (Tschabe)
Čēba (Čehba)
Čīme (Czyme, Tschima)

D

Dabbars (Dabbars, Dabars)
Dadzis (Dadzis)
Dāgalis (Dahgalis)
Dārznieks (Dahrzeneeks)
Deklau (Deklau)
Deksnis (Dekšnis, Deksnis)
Dildiņš (Dildinsch)
Dimanovskis (Dimanowski)
Dīķis (Dihkis)
Dominiks (Dominiks)
Donis (Dohnis)
Drava (Drawa, Drawe, Drahwe)
Dravnieks (Drawineek, Drawneeks)
Drebulis (Drebul)
Dregnus (Dregnus)
Dreimanis (Dreiman)
Drigonis (Drigohnis)
Drigoris (Drigoris, Drigori, Drigohris)
Drigulis (Driguls, Drigul)
Dublis (Dublis)
Dundurs (Dundurs, Dundur)
Dundže (Dundsche)
Dupats (Dupad, Dupat, Duppata)
Dupovics (Dupowicz)
Dusevics (Dusewicz)
Dušuls (Duschul, Duschelis, Duschilis)
Dūdiņš (Duhdin, Dudiņsch, Dudisch, Dudišch, Dudinšch, Dudin, Duhdinšch)
Dūriņš (Duhrisch)
Dzeltpiņš (Dseltpinsch)
Dzenis (Dsenis, Dsennis)
Dzenītis (Dsennits)

E

Egle (Egle)
Eglevičs (Eglewicz)
Eglīte (Eglite)
Eglītis (Eglits, Eglit)
Einrekis (Einrekkis)
Enģelis (Engelis, Engel, Engels)
Enģelītis (Engelits)
Esiņš (Esiņsh)
Evelītis (Ewelicz)

Ē

Ēciņš (Ehcish, Ehciņsch, Ehcinšch)
Ērce (Ērce)
Ērciņš (Ehrciņsch,Ehrcinšch, Ehrcinsch)
Ērcis (Ehrcis)

F

Fišers (Fišcher)
Freimanis (Freiman)
Frīdbergs (Friedberg)
Fukss (Fuchs)

G

Gailis (Gailis, Gajlis)
Gailītis (Gailihts, Gailitis, Gailits, Gajlitis)
Gaišums (Gaišchums)
Galbāliņš (Galbahlin, Galbahlišch, Galbališch, Galbahlins, Galbalinšch, Galbalinsch)
Galbālis (Galbalis, Galballis)
Galiņš (Galinšch, Gallišch)
Gals (Gals)
Gavers (Gawers, Gaweris)
Gavrels (Gawrel)
Gāčs (Gahtšch, Gahtšchu, Gahtsch, Gatsch, Gatsche)
Gedults (Gedults)
Gembergs (Gemberg)
Gendralis (Gendralis, Gendral)
Gēkis (Gehkis)
Glāziņš (Glahzišch)
Gleizups (Gleisups, Gleisup, Glisups, Glejsups)
Goldberģis (Goldbergis)
Gotfrīds (Gotfried, Gotfrids, Gottfrics)
Grasis (Grasis)
Graudiņš (Graudinsh, Graudinšch, Graudin, Graudinsch)
Graviņš (Griawinsch, Grawin, Gŗawinšch, Griawinšch)
Grenevičs (Grinewicz, Grenewicz)
Grieziņš (Greesin)
Griezis (Greezis)
Gririevics (Gryriewicz)
Grīnbergs (Grinberg)
Grīnholcs (Grünholz)
Grotkovskis (Grotkowski)
Grudavics (Grudawicz)
Grudmans (Grudman)
Grunte (Grunte)
Gruntmanis (Gruntman, Gruntmann, Gruntmans)
Gudewics (Gudawicz, Gudewicz, Gudowicz, Gudowitsch)
Gudiņš (Gudinšch, Gudišch, Gudinsch, Gudisch)
Gudriņš (Gudrinšch)
Gulberģis (Gulbergis)
Gulbis (Gulbis)
Gustiņš (Gustinsch)
Gusts (Gusts, Gušts)
Gūča (Guhtscha)
Gūmans (Guhmans)
Gūtmanis (Gutman, Gutmans)

Ģ

Ģēģeris (Geger)

I

Ignovskis (Ignowskis, Ignowski, Ignawski)
Intnavics (Intnawicz)
Irbe (Irbe, Eerbe)
Ivanovskis (Iwanowski)
Ivans (Iwans)

J

Jakobkovics (Jakobkowicz)
Jakupkievics (Jakupkiewicz)
Jambergs (Jamberg)
Jancis (Jancis)
Janevics (Janawicz, Janewicz, Janowicz)
Jancītis (Jansit)
Jankobs (Jankobs)
Jankovskis (Jankowski, Jankowški, Jankowskis)
Janopskis (Janopski)
Janovics (Janowitsch, Janowicz)
Janovskis (Janowski)
Jansons (Jansons, Jansohn, Jansohns)
Jaunars (Jaunars)
Jaunzemis (Jaunsemmi, Jaunsemis, Jauseme, Jaunsemme)
Jaunzemnieks (Jaunsemneeks)
Jembergis (Jembergis)
Jenaris (Jenaris)
Jenerālis (Jendrahlis, Jenerals, Jenrals, Jendralis, Jendrals, Jendral)
Jekobkēvics (Jekobkiewicz, Jekobkowicz)
Jēkabsons (Jakobson, Jakobsohn, Jehkabsohn, Jehkabson, Jehkapson)
Jēre (Jehre)
Jērevics (Jehrewicz)
Jēriņš (Jehrinšch, Jehrinsch)
Jēris (Jehris)
Jonelis (Johnels, Johnelis)
Jutcis (Jutcis)

K

Kaibuts (Kaibuts)
Kalējs (Kaleis, Kallejs)
Kalnavics (Kalnawicz)
Kalninieks (Kalnineeks, Kalneneek, Kalneneeks)
Kalniņš (Kalninsh, Kalninsch, Kalninšch, Kalnin)
Kalns (Kalns)
Kaltenieks (Kalteneeks, Kalteneek)
Kaltiks (Kaltiks, Kaltik, Kaltikis)
Kaltiņš (Kaltišch)
Kaminskis (Kaminski, Koninski, Kaninski, Kaminški, Kaminskis)
Kandovskis (Kandowski, Kandauski)
Kannenieks (Kananeeks, Kanneneks, Kananek)
Kanovics (Kanowicz)
Kantanovics (Kantanowicz)
Kantiķis (Kantik, Kantiks)
Kapenieks (Kapeneeks)
Kapens (Kapen)
Kapiņš (Kappišch, Kapišch, Kappinsch, Kapihsch)
Karkļavics (Karkļawicz)
Karlavics (Karlawicz, Karlowicz)
Kartovics (Kartowicz)
Kautiņš (Kautin, Kautiņ, Kawtinsch)
Kāpiņš (Kahpinsh, Kahpišch, Kahpinšch)
Kāpis (Kahpis)
Kāpnieks (Kahpneeks)
Kārkliņš (Karkliņsh, Kahrkliņšh, Kahrklinšch, Kahrklišch, Karklišch, Karklinšch, Kahrklin, Karklin, Kahrklinsch)
Kebre (Kebre)
Kelevics (Kelewicz)
Kembers (Kember)
Kemerliņš (Kemmerlinsch)
Kemers (Kemlers, Kemers, Kemer)
Kibi (Kibi)
Kielkēvics (Kielkiewicz)
Kimenskis (Kimenski, Kiminski)
Klaviņš (Klawiņsch, Klawinšch, Klawinsch)
Klāviņš (Klahwin, Klahwinšch, Klahwinsch)
Klungstovics (Klungstawicz, Klungstowicz, Klungstowitsch)
Klungsts (Klunksts, Klungsts, Klungšts, Klungšt, Klungšta)
Klūga (Kluhga, Kluhge, Kluge)
Knapkens (Knapkens, Knappekens)
Knapšs (Knapsch, Knapsche, Knapšch, Knapšche)
Knauķis (Knawkis)
Knausis (Knausis, Knausihts, Knaušis, Knauš, Knawsis)
Knibiškis (Knibišchki)
Kniblevičs (Kniblewitsch)
Knibnevics (Knibnewicz, Knibewicz)
Knipens (Knipens)
Knipis (Knipis)
Knipše (Knipsze, Knipscha, Knipšch, Knipšche, Knipsche)
Knipškis (Knipšchkis)
Knipšs (Knipšch, Knipsch)
Knopkiens (Knopkiens)
Knutiņš (Knutiņsch)
Knūts (Knuhts)
Koks (Koks)
Kontovics (Kontowicz)
Kopels (Koppel)
Kopens (Koppens)
Kopiņš (Kuohpinšch)
Kopkens (Kopkens)
Kotkens (Kotkens)
Kraps (Kraps)
Kraulis (Kraulis)
Krāns (Krahns, Krohns)
Kreidens (Krejden)
Kreider (Kreider)
Kreidmans (Kreidman)
Kreiters (Kreiter)
Kreščevics (Krešchewicz)
Kriederis (Kreederis, Kreeteris)
Krippa (Krippa)
Kripškis (Kripšchkis, Kripschkis)
Kristovics (Kristowicz, Kristewicz)
Krīzolis (Krihsolis)
Krizulis (Krisulis, Krisuls, Krisul, Krihsuls)
Kronbergs (Kronberg, Kronbergis, Krunbergis)
Krūga (Krugge, Kruhga, Kruggis, Krugis)
Krupits (Krupits)
Krutkai (Krutkai)
Krūmiņš (Kruminsch, Kruhminšch, Krumin)
Kukšiņš (Kukschinsch)
Kulbards (Kulbards)
Kulbarzis (Kulbarsis)
Kulberģis (Kulbergis)
Kums (Kums)
Kunds (Kunds)
Kunstans (Kunstans)
Kuntrakts (Kontrakts, Kuntrakts)
Kuntrāts (Kuntrahts, Kuntrats, Kunhrahts)
Kviesis (Kweešis)
Kviesītis (Kweešitis, Kweesitis, Kweesits, Kwiešihts, Kwiesitis)
Kezbergs (Kesberg)

Ķ

Ķemberis (Ķemberis)
Ķezberite (Kesberite)
Ķezbers (Kesber, Kesbere, Keesbere)
Ķīvītis (Kihwits, Kihwit, Kihwitis, Kiwits)

L

Labdzeris (Labdseris)
Labzaris (Labsaris)
Lagzda (Lagsda, Lagsde)
Lagzdiņš (Lagsdiņsch, Lagsdiņšch, Lagsdin, Lagsdinšch, Lagsdinsch)
Laipiņš (Laipinšch, Laipišch, Laipin)
Lanksargs (Lanksarg)
Lapiņš (Lappiņšh, Lapišch, Lappinšch, Lappinsch)
Laprats (Laprats)
Lācenieks (Lahceneeks)
Lācis (Lahtshis, Lahcis, Lahtschis, Lacis, Lahtcish)
Lācītis (Lahcitis)
Leipniņš (Lejpninsch)
Leje (Leje, Leije)
Lepevics (Lepewicz)
Leve (Lewe)
Lezeriņš (Leserin)
Libaunieks (Libauneeks)
Liblevics (Liblewicz)
Liepovics (Leepawicz, Leepowicz, Leepowitsch)
Liepājnieks (Leepaineeks)
Liepinieks (Leepineeks, Leepeneeks, Liepinieks)
Liepiņš (Leepinsh, Leepiņšch, Leepinšch, Leepin, Liepinsch)
Lilientāls (Lilienahl, Lillientahl, Lilienthal)
Linbergs (Linberg)
Lindenbergs (Lindenberg)
Linsiņš (Linsišch)
Lipšnevics (Lipšchnewicz)
Lībeģis (Lihbegis)
Līksenklis (Lihksenklis)
Līniņš (Lihnišch)
Līpiņš (Lihpiņšch, Lihpinšch, Lihpin)
Lubits (Lubitsc, Lubitti, Lubis)
Lukevics (Lukewicz)
Lūks (Luhks)
Lūsis (Luhšis, Luhsis)

M

Mabievics (Mabiewicz)
Macpans (Mocpani)
Magone (Magone)
Makevics (Makewicz, Makiewicz)
Malapški (Malapschki)
Malevskis (Malewski)
Malinovskis (Malinowski)
Maravics (Marawicz)
Markevics (Markewicz, Makkewicz, Markawicz, Markewitsch, Markiewicz)
Martevics (Martewicz, Mahrtewicz)
Matevics (Maczewicz, Matshewicz, Matscheweec, Matšchewicz, Matschewicz)
Matšikēvics (Matschikewicz)
Matvei (Matwei)
Maule (Maule, Maulis, Maula)
Mauris (Mauris)
Mazzariņš (Massaring, Magsariņsch, Magicissarrišch, Magsarrin, Magsarinšch, Maģaissarrinsch, Maģsarrinsch)
Mājet (Mahjet)
Māliņš (Mahlish, Mahlinšch)
Mālukalns (Mahlukalns)
Mātars (Mahtar, Mahtars)
Megnis (Megnis, Megniu)
Meiris (Mejris, Meiris)
Meirovskis (Meirowski, Mejrowski)
Meiruka (Meiruka)
Meirups (Meiruhps, Mejrups, Meirups)
Meisters (Mejsters)
Melberģis (Melbergis)
Melderis (Melderis)
Melnovskis (Melnowski)
Mengevics (Mengewicz)
Menģis (Mengis)
Meniņš (Menning)
Mēris (Mehris)
Mētars (Mehtars, Mahtars, Mehter)
Mētelis (Mehtelis, Mehtals, Metels)
Mētra (Mehtra)
Mētriņš (Metrinšch)
Miecevičs (Miecewicz)
Miezais (Miesais)
Miezītis (Meesitis, Meesits, Miesitis)
Mikaļovskis (Mikaļowski)
Mikelei (Mikelei, Mikkelej)
Mikelevics (Mikelewicz, Mikelwicz)
Miklovics (Mikklowicz, Miklowicz)
Miķelsons (Mikelsohn, Mikkelson, Miķķelsan)
Milsters (Milster)
Miltovics (Miltawicz, Miltewicz, Miltowicz, Miltewitsch)
Mitovics (Mitowicz)
Moža (Mohsa, Mohsis, Mosis, Moses, Mohses)
Mucinieks (Mucineeks, Mucineek, Mucceneek, Muccineek)
Muižarājs (Muischerai)
Musers (Musers)
Mūrītis (Muritis)
Mūrnieks (Muhrenek)

N

Nagliņš (Naglinsch, Naglisch, Naglinšch, Naglin)
Naglis (Naglis)
Nāve (Nahwe)
Negrauskis (Negrauski)
Niedoliņš (Needolisch, Needolin, Niedolinsch)
Nikkas (Nikkas)
Niklai (Niklai)
Niklovics (Niklowicz)
Nināks (Ninahks)
Novickis (Nowicki)

O

Olstreiks (Olstreik, Olsreich, Olštreich, Olsehtrejts)
Osis (Ošis, Ohšis, Ohsche, Ohschis, Ohsis)
Ošenieks (Ohšcheneeks, Ošeneeks, Ohschineek, Ohschiniek)
Ošiņš (Ohšinsch)
Ošītis (Ohšihts, Ohsits, Ohšits)
Ozoliņš (Ohsolinsh, Ohsoliņsch, Ohsolin, Ohsolinšch)
Ozols (Ohsols, Ohsol)

P

Pabērzis (Pabersis, Pabehrsis)
Paegle (Paegle)
Paeglis (Paeglits, Paeglis)
Paipiņš (Paipišch)
Palācis (Palahcis, Palacis)
Papārdiņš (Papahrdiņšch)
Papārs (Papahr)
Paulins (Paulin, Pawlin)
Paulis (Paulis)
Paulovics (Paulowicz)
Pazariņš (Pasarinšch)
Pazaris (Pahsars, Pasaris)
Pelkmans (Pelkmans, Pelkman)
Pele (Pelle, Pele)
Pelīte (Pelite)
Perdovics (Perdowicz)
Perdovskis (Perdowski, Perdawski, Pehrdaušchkis)
Perševics (Perschewicz, Peršchewicz, Perschewitsch)
Peterkovics (Peterkowicz)
Peterlevics (Peterlewicz)
Petrelevics (Petrelewicz, Peterlewitsch)
Petrevics (Petrewicz, Petrawicz)
Petrovics (Petrowicz, Pehtrowitsch)
Petrovskis (Petrowski)
Pēle (Pehle)
Pērsis (Pehrsis, Pehršis, Pehrschis)
Pētersons (Petersohn, Pehtersons, Pehtersohn, Peterson, Pehterson, Pehtersohns)
Pētervics (Pehterwicz)
Pietrovics (Peetrowitsch)
Pidvilts (Pidwilts, Pidwilc)
Pigoriņš (Pigorinsch, Pigorišch, Pihgorišch, Pigorisch)
Pigors (Pigor)
Pikevics (Pikewicz, Pikkewicz, Pikiewitsch)
Pilcmanis (Pilcmans)
Pilkevičs (Pilkewitsch)
Pilkis (Pilkis)
Pimanovskis (Pimanowski)
Pinkulis (Pinkuls)
Piršenieks (Pirscheneeks)
Pitkēvics (Pitkiewicz, Pitkewicz)
Pīkša (Pihkšcha, Pihkscha, Pikscha)
Pīkše (Pihkšche, Pihksche)
Pīkškis (Pihkschkis, Pihkschis)
Pīkškovskis (Pihkschkowskis)
Pīkšs (Pikšch, Pihkšchu)
Pjotrovskis (Piotrowski)
Plūniņš (Pluhnišch)
Polis (Pohlis)
Popis (Popis)
Poriķis (Porikis, Pohrikis, Phorikis)
Poriņš (Porisch, Pohrišch, Pohrinšch, Porišch, Pohrin, Pohrinsch)
Porītis (Pohritc, Pohric)
Porziņģis (Pohrsingis, Porsingis)
Pratkovskis (Pratkowski)
Preimanis (Preimans, Preiman, Preimannis, Prejmann)
Preliņš (Prelinšch)
Priedavics (Preedawicz, Preedowicz)
Priediens (Preedens, Preedeens)
Priedoliņš (Preedolinsch, Preedolisch, Preedolinšch, Preedolišch, Preedolin, Priedolinsch)
Priedols (Preeduls, Preedohls, Priedols, Priedolis)
Priežugals (Preeschugals)
Priežukalns (Preeschukalns)
Prinka (Prinka)
Prūsis (Pruhšis, Pruhsis, Pruhss, Prussis, Prusis)
Pukšāts (Pukšahts)
Pukšis (Pukšis)
Pukta (Pukta)
Pulavics (Pulawicz)
Pulvītis (Pulwitz)
Punslavs (Punslau, Punšlau, Punslaus, Punclaus)
Putniņš (Putņinsch, Putniņsch, Putninšch, Putnin, Putnins, Putninsch)
Putnis (Putnis)
Putnovics (Putnowicz, Putnawicz)
Pūka (Puhka)
Pūpoliņš (Puhpolišch, Puhpulinšch)
Pūris (Puhris, Puhri)
Pūrītis (Purits, Puhrits, Puhrit, Puhritis, Puhritz)
Pūzerelis (Puhserelis)

R

Raģelis (Ragelis)
Raibainis (Rajbajnis)
Raibars (Raibars, Raibarsis)
Raibarts (Raibarts, Rajbats)
Raiborgis (Raiborgis)
Raistiņš (Raistisch, Raistinšch, Raistin, Raištišch, Rajstinsch)
Raušmauls (Raušchmaul)
Rāviņš (Rahwiņsch, Rahwinšch, Rahwin)
Redeļkalns (Redelkaln)
Reinholcs (Reinolz, Reinholz, Renholz)
Reinholds (Reinhold)
Reinis (Reinis, Reins, Reine)
Remesovičs (Remesowicz)
Reneus (Reneus)
Rensts (Renst, Rensts)
Riekstiņš (Reekstinsh, Reekstinšch, Reekstinsch)
Rieksts (Reeksts, Reekšts)
Rinkewics (Rinkewicz, Rinkawicz, Rimkiewicz)
Renovics (Renowicz)
Robezis (Rohbesis, Robesis)
Robežs (Rohbesch, Rohbes)
Rodziņš (Rohdsinsch)
Rogis (Rohgis, Rogis)
Ronis (Rohnis, Ronis)
Roze (Rohse, Rohsis, Rosis)
Rozenbergs (Rosenberg)
Rozenfelds (Rosenfeldt, Rosenfeld)
Rozentāls (Rosentahl, Rohtentals, Rosenthal, Rosental, Rotentals, Rohsenthal, Rosenhtal)
Rozīte (Rohsite)
Rubekle (Rubekle)
Rudovics (Rudowicz, Rudawicz, Rudewicz, Rudowitsch)
Rudzais (Rudsais, Rudsajs)
Rudzis (Rudsis)
Rudzītis (Rudsits, Rudsitis, Rudsischis)
Rukis (Rukis)
Rukmanis (Rukman)
Rumkus (Rumkus)
Rummuls (Rummuls, Rumuls)
Rungevics (Rungewicz, Rungewitz)
Runģis (Rungis)
Runģītis (Rungitis, Rungits)
Rutkovskis (Rutkowski)
Rutkus (Rutkus)

S

Salmiņš (Salminšch, Šalminsch, Šalmin)
Salms (Salms)
Sapans (Sapans)
Saulejs (Sawlejs)
Saulesleja (Sauleslehje, Šaulesleje, Saulesleije)
Senkēvics (Senkiewicz, Senkewicz)
Seskus (Seskus, Šeskus)
Sidakšs (Sidaksch)
Sikmans (Sikmans)
Silakauls (Sillakauls, Šillakauls, Silkaulinsch)
Simsons (Simson, Šimšon)
Sišsens (Sišsens)
Sīlitis (Sihlits)
Skoliņš (Skolišch)
Skolmeisters (Skolmeisters, Školmeister, Školmeišter, Školmeisters, Školmejsteris, Skohlmejsteris, Školmejsters)
Slavinskis (Sļawinski, Slawinskis, Slawinski)
Slepslenderis (Slepslenderis)
Sonbergs (Sonberg)
Splitiņš (Splitinšch, Splitisch)
Sproģis (Sprogis)
Spuriņš (Spurišch)
Stals (Stal)
Steinbergs (Steinberg, Stejnbergis)
Stendevics (Stendewiecz, Stendewicz, Stendewitsch)
Sternbergs (Sternberg, Šternbergis, Šternberg)
Stierna (Stierna)
Stīpiņš (Stihpiņsh, Stihpinšch, Stihpin, Stipins, Štihpinšch)
Stradzis (Stradsis, Stadšis)
Stragzds (Stragsds, Stragds)
Straumiņš (Straumiņsch, Strauminšch)
Strauss (Straus)
Strautavics (Strautawicz)
Strautmanis (Strautman, Strautmans)
Strazda (Strazda)
Strejlupskis (Strejlupski)
Strelevics (Strelewic, Strelewicz)
Strelovskis (Strelowski)
Strēlau (Strehlau)
Strēle (Strehle)
Strikevics (Strikewicz, Strihkewicz, Štriķķewicz, Strikiewicz)
Strīke (Strihke, Strihkiu, Strihkis, Strikis)
Strojēvičs (Strojewitsch)
Strujēvics (Struiwicz, Štrujewicz, Struiewicz, Strujewicz, Štruiewicz, Strujewitsch)
Strujopskis (Strujopski, Strujowski)
Strullis (Strulis, Strullis)
Stucis (Stucis, Stutz)
Stucmans (Stucman, Štucman, Stucmans)
Sturmans (Sturman)
Sunapskis (Sunapskis)
Sūniņš (Suhninsch, Suhninšch, Šuhninšch)
Sūriņš (Suhrinsch)

Š

Šakne (Šaknis, Šakne)
Šaknīte (Šaknite)
Šalpiņš (Šalpin, Šalpinšch, Šalpinsch)
Šandovics (Šandowicz)
Šapals (Šapals, Sappals, Sapals)
Šapniņš (Schapninsch)
Šauleis (Šauleis)
Šavle (Šawle)
Šedlevics (Šedlewicz, Seglewitsch)
Šedliņš (Šedliņsch, Šedlišch, Šedlisch, Sedlinsch, Šedlinšch, Šedlin, Sedlin, Šedlinsch, Sedlišch, Sedlisch)
Šegliņš (Šeglinšch, Šeglisch)
Šendrovics (Šendrowicz)
Šenkevics (Šenkewicz)
Šeplers (Šcheplers, Schepleris)
Šēkliņš (Šehklišch, Šehklin, Sehklisch, Šehklinsch)
Šics (Schitz, Šchiz)
Šilakauliņš (Šillakaulin)
Šilarājs (Šillarais, Sillahrajs)
Šilatenne (Šillatenne)
Šiliņš (Šillinšch, Sillisch, Sillinsch, Šilinsch)
Šilovics (Šillewicz, Šillowicz, Šiļawicz, Šillawicz, Sillawicz, Silowicz)
Šils (Šils, Sils)
Šimsons (Šimson)
Šināds (Šinahds)
Šinepis (Šinepis)
Šīlis (Šihlis, Sihlis, Sihlic)
Šīmanis (Šihmans, Sihmanis, Šimans)
Šīpols (Šihpols)
Šišens (Šiššens)
Škapiņš (Škapinšch)
Škiliņš (Schkilings, Schkilin, Šchkillingis)
Škituzis (Schkitusis)
Škītlaks (Schkihtlak, Schkihtlaks)
Škrundinieks (Škrundineeks)
Škudra (Škudra, Škudre, Skudra, Skudre)
Škudriņš (Škudrinšch, Škudrišch)
Škuje (Škuje, Skuje)
Šķietinieks (Schkeetineeks, Schkeetneeks)
Šķilis (Schkillis)
Šmaulis (Šchmaulis)
Šmidberģis (Schmidbergis)
Šmidrovskis (Šmidrowski, Smidrowski)
Šmirberģis (Schmirbergis)
Šmilkšuzeme (Šmilkschusemme)
Šmiltenieks (Šmilteneeks, Šmilteneek, Šmiltineeks, Smiltinieks, Smiltnieks)
Šmits (Schmit)
Šmīdru (Šmihdru)
Šniebergs (Schneebergs)
Šnikers (Šnikker, Snikeris, Šnikkeris, Šnikkers, Sniķķeris)
Šopiņš (Schopin)
Španiņš (Šchpaninšch, Schpaninsch)
Špānis (Šchpahnis)
Špānišs (Špahnišh, Španišch)
Špelštiķis (Špelštikis, Špehltiks)
Šperliņš (Šperlišch, Šperliņsch, Sperlingsch, Sperlinšch, Sperlišch, Schperling, Sperling, Šchperlinšch, Šperlingis, Šperling, Sperlinsch)
Šplīliņš (Šplihlinšch)
Šplītiņš (Šplihtinšch)
Špude (Schpuda, Schpude, Spuda, Schpud, Špuda, Šchpuhde, Šchpuda)
Špurris (Špurris)
Štāls (Schtal, Stahls, Stal, Stahl, Štahls)
Štendevics (Štendewicz)
Šterbvergs (Šterbwerg)
Štiernubuks (Šteernubuks, Steernubuks, Steernasbuks, Šternasbuks, Šteernbuks, Stiernabuks)
Štolcs (Schtolc)
Štragzda (Štragsda)
Štragznis (Štragsnis)
Štrass (Štras)
Štrauis (Štrauis)
Štraume (Štraume)
Štrazds (Štrasds)
Štrikevics (Štrikewicz)
Štrulis (Štrulis)
Štucs (Schtutz)
Šucs (Schütz, Šchütz)
Šudrabiņš (Šudrabin, Sudrabin, Sudrabinšch)
Šuiskovskis (Schuiskowski)
Šulcs (Schulz)
Šunavičs (Šunawicz)
Šunuastis (Šunuastis)
Šurkovskis (Schurkowski)
Šūna (Šuhna)
Švageris (Schwageris)
Švanka (Schwanka)
Švans (Schwans, Schwahn, Schwanz)
Šveiduks (Schweiduks, Schwejduks)
Švelmis (Šwelmis)

T

Teičmanis (Teichman)
Teters (Teters, Tetter, Tetteris)
Tēviņš (Tehwing)
Tiškēvics (Tyszkiewicz)
Tīss (Tihs)
Tobijs (Tobie, Tobij)
Tobiuss (Tobius)
Tomuška (Tomuszka, Tomuschka)
Treilibs (Treilibs, Treilib, Treülich)
Treimanis (Treiman)
Trumšins (Trumšin, Trumsim, Trumšim, Trumšims)
Trullis (Trullis)
Tubišs (Tubišch)
Tumuška (Tumušchka)
Tumušs (Tumusc)

U

Udrs (Udrs)
Ulmukalns (Ulkans, Ulmukaln, Ulmukalns)
Ulmstau (Ulmstau)
Ulpis (Ulpis, Ulpe)
Unstans (Unstans, Unštand)
Upenieks (Uppineeks, Uppeneeks, Upineek)
Uplejs (Upleis, Uplej, Uplehis, Uplejs)
Usmis (Usmis)
Ušmus (Ušmus)
Ušnis (Ušnis)

Ū

Ūdriņš (Uhdrisch, Uhdrišch, Uhdrin, Uhdrinšch, Uhdrinsch, Udrinsch, Udrin)
Ūdris (Uhdris)
Ūdrus (Uhdrus, Uhdra)
Ūlps (Uhlps)
Ūsiņš (Uhšin)

V

Valavics (Wallawicz)
Valciņš (Walciņsch, Walcinšch, Walcinsch, Walcisch)
Valts (Walts)
Vanags (Wanags)
Vangs (Wangs)
Varnovics (Warnowicz)
Vārpiņš (Wahrpinsch, Wahrpin, Wahrpinšch, Wahrpisch, Warpisch)
Vecbrencis (Wecbrencis)
Veckāja (Weckaij, Weckahja, Weckahje)
Veckulbuls (Weckulbul, Weckulbuls, Weckulbulis)
Veckungs (Weckungs, Wecckungs)
Vecsniķers (Wecsniker)
Vecvagars (Wecwagar, Wecwagaris, Wecwaggar)
Vēršis (Wehršis, Wersis)
Vēzis (Wehsis)
Vilguts (Wilguts, Wilgut)
Vilips (Wilips)
Vilkis (Wilkis)
Vilplūcis (Wilplutschis, Wilplutšch, Wilplucis, Wilpluhc, Wilpluhtsch, Wilpluhcis, Wilplutsis, Wilpluc, Wilplutcis)
Vickops (Witckups, Wickops, Wickups, Witkops, Witckops)
Vīngriezis (Winhgriesis)
Vītiņš (Wihtiņsh, Witisch, Wihtinšch, Wihtinsch, Wihtisch, Wihtinschs)
Vītoliņš (Wihtoliņsh, Wihtolis, Witolisch,Wihtols, Wihtolišch, Wihtolinšch, Wihtolin, Witolinsch, Witolin)
Vītols (Wihtols)
Vīze (Wihse)
Voinovskis (Woynowski)

Z

Zalpiņš (Salpiņsch, Salpin)
Zaļmežs (Salmesch)
Zaļums (Salums, Sallums)
Zandaravics (Sandarawicz)
Zandavics (Sandawicz)
Zandovska (Sandowska)
Zarinskis (Sarinski)
Zariņš (Sarini, Saryni, Sarrine, Sarrini, Sarrinsch, Šarin)
Zars (Sars)
Zarupskis (Sarupski, Sarrupski, Sarobski)
Zatkals (Satkal)
Zāgels (Sahgels)
Zāģeris (Sahgers, Sahgeris)
Zeltakalns (Seltakalns, Seltakaln)
Zeltiņš (Seltinšch, Seltišch, Seltinsch, Seltisch)
Zemarājs (Semarais, Semarajs, Semmarais, Semmarajs)
Zemesstrādnieks (Semmesstrahdneeks, Semesstradneeks, Semmesštradineeks)
Zemurbis (Semurbis)
Zemzaris (Semsaris, Semzarits)
Ziemers (Seemers)
Zikmanis (Sikmans)
Zommers (Sommers)
Zondavics (Sondawicz)
Zundbergis (Sundbergis, Sundberg, Sunbergis)
Zundiņš (Sundinšch)
Zundovskis (Sundowskis)
Zvaguls (Swaguls, Swagul, Swagulis, Swagalis)
Zvejs (Sweis, Sweije, Swehis)
Zvengels (Swengels, Sweņgelis)

Ž

Žogarājs (Sohgarajs)
Žogis (Šohgis)
Žurkovski (Schurkowski)