Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vecsaimniecības

Te minētie dati par vecākajām Suitu novada zemnieku sētām neietver Reģu un Biržu privātmuižas. Infomācija norakstīta no Valsts vēstures arhīvā atrodamajiem muižu revīzijas aktiem.

Blintenes kroņa (valsts) muiža (Blinten Krongut)

1811. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Bierandi
2. Aizupji
3. Vilplūči
4. Ulmi
5. Bāliņi
6. Ratnieki
7. Deksnieki
8. Lipšņi
9. Ķīši
10. Bulkas
11. Čīmas
12. Rauši
13. Jaunarāji
14. Uplejas

Strautu mežsargmāja 1811. gadā bija Blintenes sarakstā. Vēlāk tā pārgājusi pie Alschwangen forstei (mežniecības).

1863. gada pārskatā par dvēseļu kustību muižu robežu izmaiņu dēļ parādās vēl sekojošas mājas:

15. Kannenieki
16. Gāčas
17. Beķeri
18. Brūni
19. Kukšas

Jaunās muižas kroņa muiža (Neuhoff Krongut)

1839. gada pārskatā par dvēseļu kustību minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Podiņi
2. Orman Meijeri
3. Jankes
4. Kunkuļi
5. Ruņģi jeb Ruņģīši
6. Ruņģi
7. Kanderi
8. Kanderi
9. Strēļi
10. Katlapi
11. Svelmes
12. Smiederi
13. Kaibuti
14. Žibji (Szibbe)
15. Dubes
16. Guļas
17. Ķēniņu būda
18. Sedliņu sēta

Almāles privātmuiža (Allmahlen Privatgut)

1858. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Paures
2. Kundziņi
3. Kalēji
4. Baloži
5. Grabes
6. Zitiņi
7. Raibuļas
8. Robeži

Gudenieku kroņa muiža (Gudeniekken Krongut)

1850. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Jēres
2. Ezer Ķebri
3. Ruņģi
4. Reiņi
5. Buļļi
6. Buntes
7. Antes
8. Kautiņi
9. Kaņepvērpji
10. Zariņi
11. Aniņi
12. Veči
13. Zariņi
14. Kalna Ķebri
15. Striķi
16. Strēļi
17. Leiši
18. Kukšas
19. Kaparāju būda
20. Lišku sēta

Basu kroņa muiža (Bassen Krongut)

1850. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Gaiļi
2. Renstes
3. Kaltenieki
4. Smiederi
5. Kaltenieki
6. Kaltenieki
7. Kunkuļi
8. Digaiņi
9. Zvirbuļi
10. Mičmači (Micke Matze)
11. Struijas
12. Naglas (Nagle)
13. Tēviņi
14. Mucenieki
15. Mucenieki
16. Nagļi
17. Stempeļi
18. Kārklupi
19. Maurici
20. Anduļi
21. Jēres
22. Biģaji
23. Kaibas

Adzes kroņa muiža (Adsen Krongut)

1850. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Tipšes (Tipsehe)
2. Pūrzemnieki (Puhre Semneek)
3. Pūrzemnieki
4. Zušēni (Zuscsehen)
5. Bille Brūni
6. Billes Vecvagari
7. Daberi
8. Vereiarāji (Werei Arrai)
9. Cērpi
10. Vicsakari (Witze Sackar)
11. Desetnieki
12. Dimmes
13. Saltvalki (Salte Walk)
14. Pidzes (Piddse)
15. Pinkas
16. Silarāji

Grāveru kroņa muiža (Gravern Krongut)

1850. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Prūši
2. Bumbuļi
3. Treides
4. Jaunarāji
5. Stirnas
6. Vecvagari
7. Pīkšas
8. Buntes
9. Kannenieki
10. Gāčas
11. Beikeri
12. Gaišumi
13. Sniķeri
14. Sniķeri
15. Sniķeri
16. Kārklupji
17. Brūni
18. Rubekļi
19. Buntkalni
20. Bērzkalni (nav minēti iedzīvotāji)
21. Dravnieki
22. Mucenieki
23. Poparāji

Fēliksbergas kroņa muiža (Feliksberg Krongut)

1858. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Vamžu Pagina
2. Rievenieki
3. Lāči
4. Dauges
5. Kalēji
6. Kaikes
7. Aigrāvji
8. Kubli
9. Brūveri
10. Kriķi
11. Jaunarāji
12. Kriķi
13. Jākas
14. Jākas
15. Pulpes
16. Āpes
17. Vecvagari
18. Niķes
19. Bambāļi
20. Ķeberi
21. Bēnes
22. Grāves
23. Grāves
24. Darvdedži
25. Gulbes
26. Sētnieki
27. Deken būda
28. Kniploku sēta

Alšvangas mācītājmuiža (Alschwangen Pastorat)

1850. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

1. Varkaļi
2. Liezoni
3. Pīšļi
4. Laugaļi
5. Dižkarti
6. Steras
7. Klungsti
8. Pinnes

Alšvangas kroņa muiža, ietverot arī Balandi un Ozolmuižu (Alschwangen Krongut – Alschwangen, Balanden, Eckhoff)

1850. gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

Alšvanga (Alschwangen)

1. Strenceles
2. Būcmaņi
3. Būcmaņi
4. Būcmaņi
5. Sķiti (Skitus)
6. Šķiļi
7. Salmarāji
8. Dižgali
9. Pērkoni
10. Klungsti
11. Lāči
12. Kalnarāji
13. Kalnarāji
14. Sumatas
15. Būriņi
16. Patkuļi
17. Kliņģi
18. Skriesti
19. Jēles
20. Rivagari
21. Čuksti
22. Rivagari
23. Liezeriņi
24. Zariņi
25. Pauliņi
26. Kunduri
27. Pleči
28. Poļi
29. Panti
30. Pante
31. Driguļi
32. Kukšas
33. Lezeriņi
34. Žvaguļi
35. Lūciņi
36. Rudumi

Balande (Balanden)

37. Slūžes
38. Striķi
39. Bruģāti
40. Kubuli
41. Kubuli
42. Sīļi
43. Linkuļi
44. Meņģes
45. Andiņi
46. Andiņi
47. Andiņi
48. Meņģes
49. Sviķi
50. Annuži
51. Sterras

Ozolmuiža (Eckhoff)

52. Padubji
53. Dunduri
54. Truļi
55. Ustupji
56. Pidilti
57. Remeši
58. Klūģi
59. Bāliņi
60. Dagaļi
61. Ķiņķi
62. Kauliņi
63. Tennes
64. Pūres
65. Pūres

Alšvangas mežniecība Stirnumuiža (Alschwangen Forestei “Rehhoff”)

1850. gada dvēseļu revīzijā minētās vecsaimniecības:

1. Pintes
2. Zaļmeži
3. Kānes
4. Kniploki
5. Lūžņi
6. Peršes
7. Kaļķi
8. Pāži
9. Strauti
10. Ūsiņi
11. Pūļi vai Karbsēta
12. Kannenieki
13. Pūteļi
14. Mucenieki
15. Teteri vai Silarāji
16. Bērzkalni
17. Ceplīši
18. Robeži