Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2021. gadā biedrības īstenotie projekti un pasākumi

Īstenots VKKF līdzfinansēts projekts Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm 2021.gadā:

  • Suitu novadpētniecības un stāstniecības aktivitātes. Organizētas 12 novadpētniecības ekspedīcijas pie suitiem gan suitu novadā, gan ārpus tā (Kuldīgā, Aizputē u.c.), apciemojot vecākās paaudzes suitus un fiksējot viņu stāstus par suitu novada vēsturi, kultūru, sadzīvi utt. Ar šīm aktivitātēm nodarbojās biedrības valdes locekles Kristīne Vasiļevska – Stepanova un Māra Rozentāle. Projektā finansēts arī Kristīnes Vasiļevskas – Stepanovas organizētais darbs valdes un biedrības kopsapulču organizēšanā, kā arī Māras Rozentāles darbs ar biedrības grāmatvedību un lietvedību.
  • mājas lapas www.suitunovads.lv satura aktualizēšana, informācijas sagatavošana un ievietošana mājas lapā. Sabiedrisko attiecību nodrošināšana – atjaunota un aktualizēta informāciju par biedrības darbību mājas lapā www.suitunovads.lv, sagatavotas publikācijas un preses relīzes medijiem utt. Ar to biedrībā nodarbojās valdes loceklis Juris Lipsnis.
    Kopējais projekta finansējums 5000 euro.

Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projekts ar partneriem no Īrijas, Spānijas, Zviedrijas un Slovākijas One voice-many stories; storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship, kas tiks īstenots līdz 31.08.2023. Šajā projektā biedrība mācās no sadarbības partneriem labās prakses piemērus un metodes stāstniecības aktivitāšu īstenošanai dažādās valstīs. Šis projekts veiksmīgi papildina biedrības vietējās stāstniecības aktivitātes. Projekta vadītāja Māra Rozentāle, biedrības finansējums projektā 21980 euro.

Attēlā: projekta pirmais virtuālais mācību pasākums.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai projekts Suitu jaunieši var!, kurš tika sākts 2019. – 2020.gadā, taču tika pabeigts 2021.gadā (īstenošana pārcelta dēļ Covid-19), kurā līdz 20 suitu jauniešu uzlaboja zināšanas par suitu tradīcijām dažādās apmācībās un kopīgā ekspedīcijā uz seno suitu svētceļojumu vietu Kalvāriju Lietuvā. Projekta vadītāja ir biedrības biedre Ilze Poriķe, projekta kopējais finansējums 4600 euro.

Attēlā: Suitu jaunieši ar skolotājiem ekspedīcijas laikā

VKKF līdzfinansēts projekts 4. Latvijas dūdenieku saiets suitos. 2021.gadā biedrība organizēja jau 4.Latvijas dūdenieku saietu suitos (šādi saieti notiek notiek jau kopš 2018.gada un pulcē ap 20 – 25 dūdu entuziastu no visas Latvijas), lai kopā papildinātu zināšanas par dūdu spēli un instrumenta izgatavošanu ekspertu vadībā, kā arī kopīgi koncertētu suitos.
VKKF finansējums 1000 euro, Alsungas novada domes līdzfinansējums 380 euro. Projekta vadītājs Juris Lipsnis.

VKKF Kurzemes kultūras programmas līdzfinansēts projekts Suitu amatu dienas. Pirmoreiz Alsungā, sadarbībā ar biedrību Suitu amatnieki tika organizētas Suitu amatu dienas – pasākums, kurā suitu amatnieki divu dienu garumā organizēja 12 dažādas meistardarbnīcas Alsungā, kā arī meistardarbnīcu vadītāju un dalībnieku izveidoto darbu izstādi.
VKKF finansējums 2000 euro, Alsungas novada domes līdzfinansējums 300 euro. Projekta vadītāja Kristīne Vasiļevska – Stepanova.

LNKC finansēts projekts Pasākumi suitu kultūrtelpas stiprināšanai un popularizēšanai (tiks īstenots līdz 2021.gada beigām):

Pasākumi tradicionālo bungu izgatavošanas un spēles veicināšanai suitos – celma bungu un sietiņbungu izgatavošanas darbnīcas, dūdu spēles meistarklases ar mūziķi Mārtiņu Miļevski, programmas sagatavošana nelielam koncertam kopā ar kopu Suitu dūdenieki;

Suitu spēļu izgatavošana – spēles Suitu papīra lelles satura izstrāde (mākslinieks pr. Andris Vasiļevskis), bukleta izdruka 50 eks. Kopējais LNKC finansējums 2930 euro.

VKKF līdzfinansēts projekts Suitu delegācijas dalība Giorgi Garaqanidzes Tautas un baznīcas mūzikas festivālā Gruzijā”, kurā suitu delegācija un etnomuzikoloģe Zane Šmite piedalījās gan festivāla zinātniskajā konferencē, lai iepazīstinātu konferences dalībniekus ar suitu un Latvijas tradicionālās kultūras daudzveidību, gan arī festivāla koncertos un citos pasākumos, tādejādi veicinot suitu un Latvijas kultūras popularizēšanu. VKKF finansējums 2800 euro, dalībnieku un biedrības līdzfinansējums 2230 euro.

Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīklā (https://safeguardingpractices.com/the-nordic-and-baltic-network-on-intangible-cultural-heritage/). Biedrības valdes locekle Māra Rozentāle darbojas šajā tīklā darbības komitejas sastāvā. Tīkla provizoriskais mērķis ir dalīties ar labo praksi, tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas un jomas, kas darbojas saskaņā ar UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību. 2021./ 2022. gadā sadarbības tīkla ietvaros tiek īstenots Nordic Culture Point programmas finansēts projekts sadarbības aktivitāšu veicināšanai, kurā tiek organizēti vairāki vebināri ar NMK saglabāšanu un popularizēšanu saistītām tēmām, uzlabota publicitāte par tīkla dalībvalstu nemateriālo kultūras mantojumu un labās prakses piemēriem, kā arī īstenoti organizāciju darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumi. Biedrības valdes locekļi Māra Rozentāle un Juris Lipsnis piedalījās šādos pieredzes apmaiņas pasākumos uz Kihnu salu Igaunijā un Zviedriju pieredzes apmaiņā pie nevalstiskajām organizācijām. Nordic Culture Point finansējums 1200 euro.

Attēlā: Juris Lipsnis, prezentējot biedrības “Suitu kultūras mantojums” darbību Zviedrijā.

Alsungas novada domes projektu konkursa Mēs – Alsungai! projekts Alsungas pils ZA ēkas logu vizuālā tēla uzlabošana. Projektā tika uzlabots Alsungas pils ZA ēkas vizuālais izskats, izveidojot un uzstādot apdrukātus banerus pils logu ailēs. Projekta finansējums 433,90 euro.

Dalība UNESCO ziņojuma sagatavošanā. Sadarbībā ar biedrību Etniskās kultūras centrs “Suiti” biedrība iesaistījās periodiskā UNESCO ziņojuma sagatavošanā, sniedzot pārskatu par biedrības organizētajām aktivitātēm suitu kultūras mantojuma saglabāšanā, Suitu Kultūrtelpas glābšanas plāna ietvaros.

Sagatavots pieteikums Erasmus+ programmas maza mēroga sadarbības projektam ar partneriem no Slovākijas, Spānijas, Polijas, Horvātijas un Itālijas The Network of European Bagpipers, kurā plānots veidot Eiropas mēroga dūdenieku sadarbības tīklu labās prakses pieredzes apmaiņai. Biedrība projektā ir vadošais partneris, īstenošanas periods 01.04.2022. – 31.03.2024. Kopējais projekta finansējums 60 000 euro.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment