Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Biedrības “Suitu kultūras mantojums” jaunumi

2021. gadā biedrība plāno īstenot virkni projektu un pasākumu suitu kultūras saglabāšanai un popularizēšanai.

Biedrība Suitu kultūras mantojums ir dibināta 2013. gadā. Tajā apvienojušies biedri, kuriem ir svarīgi saglabāt suitu kultūras mantojuma vēsturiskās vērtības. Tādēļ biedrības darbības pamatmērķi ir:

• Sekmēt suitu kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, restaurāciju un saglabāt to nākamajām paaudzēm;
• Veicināt tūrisma aktivitātes un kultūras mantojuma pieejamību plašākam sabiedrības lokam;
• Nodrošināt sabiedrībai pieejamu informāciju par suitu kultūras un mākslas pieminekļu vērtībām un to nozīmi suitu kultūrvidē;
• Veicināt sabiedrības, tai skaitā, bērnu un jauniešu, līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā;
• Veicināt mūžizglītības aktivitātes.

Visvairāk biedrības aktivitāšu līdz šim gadam bijušas saistītas ar tradicionālo suitu mūzikas instrumentu izgatavošanas un muzicēšanas tradīciju popularizēšanu, Alsungas pils un tā elementu saglabāšanu un restaurāciju, kā arī dažādiem pasākumiem bērniem un jauniešiem. No 2020.gada biedrība iesaistījusies arī suitu amatniecības aktivitātēs un dažādos pasākumos, kas saistīti ar novapētniecību, stāstniecību un suitu valodas saglabāšanu un popularizēšanu. Biedrība sadarbojas ar visām suitu pašvaldībām (Alsungas, Kuldīgas un Ventspils pašvaldībām), kas regulāri līdzfinansē dažādas biedrības aktivitātes un/vai nodrošina tām telpas. Ar Alsungas novada domi biedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu kopīgai suitu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.

Biedrība sadarbojas ar suitu etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām Suitu sievas, Suitu vīri un Suitu dūdenieki pasākuma Skolas soma un citu priekšnesumu organizēšanā. Biedrībai ir liela pieredze dažādu ES u.c. ārvalstu un vietējo fondu un pasākumu līdzfinansētu projektu īstenošanā. Tā arī ir īstenojusi virkni projektu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, piesaistīti Latvijas Vides aizsardzības fonda, Eiropas Sociālā fonda līdzekļi, Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas finansējums. 2020.gadā tās aktivitātes finansiāli atbalsta arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

2021. gada projekti.

Šajā gadā biedrība plāno īstenot virkni projektu un pasākumu suitu kultūras saglabāšanai un popularizēšanai. Lai to labāk varētu paveikt, projektā iegūts Valsts kultūrkapitāla fonda Mērķprogrammas finansējums, kas paredzēts divu aktivitāšu īstenošanai – Suitu novadpētniecības un stāstniecības aktivitātēm un mājas lapas www.suitunovads.lv satura aktualizēšanai, taču finansējums nepieciešams arī citu biedrības administratīvās darbības nodrošināšanai – grāmatvedības, lietvedības pakalpojumiem un biedrības valdes un kopsapulču darba nodrošināšanai. Projektu paredzēts īstenot no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

 • Suitu novadpētniecības un stāstniecības aktivitātes. Līdz šīm suitu novadpētniecības un stāstniecības aktivitātes suitos īstenotas maz un neregulāri, taču tās ir ļoti būtiskas novada vēstures un kultūras, suitu dialekta izzināšanai un saglabāšanai, līdz ar to suitu iedzīvotāju pašapziņas un pašlepnuma veidošanai. Biedrība 2021.gadā plāno regulāri (1-2 reizes mēnesī) organizēt novadpētniecības ekspedīcijas pie suitiem gan suitu novadā, gan ārpus tā (Kuldīgā, Aizputē u.c.), apciemojot vecākās paaudzes suitus un fiksējot viņu stāstus par suitu novada vēsturi, kultūru, sadzīvi utt. Ierakstītie stāsti tiks pa tēmām apkopoti, lai nākotnē varētu tos izdot papīra formātā. Tāpat biedrība plāno organizēt stāstnieku pasākumus 2021.gada rudenī/ ziemā (ja tas būs iespējams, ņemot vērā Covid-19 situāciju) – aktivitātes, kur tiks pulcēti suitu iedzīvotāji. Ar šīm aktivitātēm nodarbosies biedrības valdes locekles Kristīne Vasiļevska – Stepanova un Māra Rozentāle.
 • Mājas lapas www.suitunovads.lv satura aktualizēšana, informācijas sagatavošana un ievietošana mājas lapā. No 2020.gada biedrība “Suitu kultūras mantojums” ir atbildīga par mājas lapas www.suitunovads.lv uzturēšanu. Mājas lapā ir apkopots unikāls informācijas apjoms par suitu kultūru un vēsturi, un biedrība vēlas arī turpmāk šo mājas lapu uzturēt un turpināt tās attīstīšanu. Tāpat biedrībai nepieciešams nodrošināt sabiedriskās attiecības – atjaunot un aktualizēt informāciju par tās darbību mājas lapā www.suitunovads.lv, sagatavot publikācijas un preses relīzes medijiem utt. Atbildīgais – Juris Lipsnis.
 • One voice-many stories; storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship. Biedrībai apstiprināts Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projekts ar partneriem no Īrijas, Spānijas, Zviedrijas un Slovākijas, kas sākts 31.12.2020. un tiks īstenots 2 gadu laikā (ja nepieciešams, termiņš var tikt pagarināts). Šajā projektā biedrība mācīsies no sadarbības partneriem labās prakses piemērus un metodes stāstniecības aktivitāšu īstenošanai dažādās valstīs. Šis projekts veiksmīgi papildinās biedrības vietējās stāstniecības aktivitātes. Projekta vadītāja Māra Rozentāle.
 • Suitu jaunieši var! Eiropas Savienības fondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai projekts, kurš sākts 2019. – 2020. gadā, taču tiks pabeigts 2021.gadā (īstenošana pārcelta dēļ Covid-19), kurā līdz 20 suitu jauniešu uzlabos zināšanas par suitu tradīcijām dažādās apmācībās un kopīgā ekspedīcijā uz seno suitu svētceļojumu vietu Kalvāriju Lietuvā. Projekta vadītāja Ilze Poriķe.
 • 4. Latvijas dūdenieku saiets suitos. 2021.gadā biedrība organizēs jau 4.Latvijas dūdenieku saietu suitos (šādi saieti notiek notiek jau kopš 2018.gada un pulcē ap 20-25 dūdu entuziastu no visas Latvijas), lai kopā papildinātu zināšanas par dūdu spēli un instrumenta izgatavošanu ekspertu vadībā, kā arī kopīgi koncertētu suitos. Projektam lūgts finansējums Valsts Kultūrkapitāla fondam, kā arī līdzfinansējums Alsungas novada domei, kas vienmēr ir atbalstījusi šo projektu. Tāpat daļu izmaksu vienmēr sedz paši dalībnieki. Projekta vadītājs Juris Lipsnis.
 • Suitu amatu dienas. Pirmoreiz Alsungā sadarbībā ar biedrību Suitu amatnieki tiek plānotas Suitu amatu dienas – pasākums, kurā suitu amatnieki divu dienu garumā organizēs meistardarbnīcas dažādās vietās Alsungā, kā arī meistardarbnīcu vadītāju un dalībnieku izveidoto darbu izstādi. Projektam lūgts finansējums Valsts Kultūrkapitāla fondam un Alsungas novada domei. Projekta vadītāja Kristīne Vasiļevska – Stepanova.
 • Suitu alfabēta un bērnu spēļu izveidošana un izgatavošana. Biedrība īstenojusi jau vairākus projektus tieši suitu jaunajai paaudzei – izdotas vairākas grāmatas, rīkota bērnu vasaras nometne, šobrīd tiek īstenoti divi projekti bērniem un jauniešiem. Šajā projektā biedrība, piesaistot finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu no biedru naudām, izgatavos suitu alfabētu un suitu spēles (Cirku un Domino), tādejādi veicinot suitu jaunākās paaudzes interesi par suitu kultūras vērtībām. Projekta vadītāja Kristīne Vasiļevska – Stepanova.
 • Latviešu – suitu vārdnīcas izdošana papīra formātā. 2020.gada beigās biedrība ar Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu izstrādāja un ievietoja mājas lapā www.suitunovads.lv latviešu-suitu vārdnīcas elektronisko versiju, ar ko nodarbojas vietējo suitu dialekta ekspertu grupa pētnieka Grigorija Rozentāla vadībā. 2021.gadā plānots piesaistīt finansējumu vārdnīcas izdošanai papīra formātā. Finansējums nepieciešams ekspertu – valodnieku piesaistei satura korektūrai, maketēšanai un tipogrāfijas pakalpojumiem. Projekta vadītājs Grigorijs Rozentāls.
 • Programma AWARD. Biedrība turpinās darbību Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmā Award ar mērķi veicināt suitu bērnu un jauniešu patriotismu un pašizaugsmi, kas 2020.gadā tika apturēta dēļ Covid-19. Šo aktivitāti īsteno biedrības biedre Ilze Poriķe.

2019. un 2020. gadā īstenotie projekti:

Biedrība ar katru gadu darbojas arvien aktīvāk, piesaistot dažādu fondu līdzekļus un organizējot dažādas aktivitātes suitu kultūras saglabāšanai un popularizēšanai.

2019. gadā īstenotie projekti un pasākumi:

 • 2.Latvijas dūdenieku saiets suitos ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu, kā arī dalībnieku daļēju pašfinansējumu.
 • 2019.gada nogalē uzsākts projekts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu, kā arī pašu dalībnieku daļēju pašfinansējumu Otrā latviešu tradicionālo dūdu darbnīca un Trešais Latvijas dūdenieku saiets suitos.
 • 2019.gada nogalē biedrība par saviem līdzekļiem izdeva krāsojamo grāmatu Anniņa un Miķelītis apceļo Suitu zemi, kas paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Grāmatas autori – Kristīne Vasiļevska – Stepanova, Māra Rozentāle un Juris Lipsnis.
 • Suitu suvenīru izgatavošana, popularizēšana un tirdzniecība ar mērķi popularizēt suitu kultūru un veicināt suitu lokālpatriotismu.

Attēlā: daži no biedrības izveidotajiem suvenīriem Suitu tirgū 2019. gadā.

• darbība Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmā Award ar mērķi veicināt suitu bērnu un jauniešu patriotismu un pašizaugsmi; 2019.gadā tajā iesaistīti trīs suitu jaunieši.

• 2019.gadā biedrība uzsāka sadarbību ar suitu etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām Suitu sievas, Suitu vīri un Suitu dūdenieki pasākuma Skolas soma un citu priekšnesumu organizēšanā.

2020. gadā īstenotie projekti un pasākumi:

Latvijas Nacionālā kultūras centra līdzfinansēts projekts Biedrības Suitu kultūras mantojums aktivitātes suitu kultūras saglabāšanai un stiprināšanai 2020.g. ar dažādām aktivitātēm suitu kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai (īstenotas līdz 2020.g.beigām):

 • Pasākumi tradicionālo dūdu spēles veicināšanai suitos: apmācības, divu dūdu iegāde, meistarklases un saspēle ar dūdu un bungu grupu Auļi;
 • Izdota grāmatiņa Suiti, kas paredzēta 5-12 g.vecuma bērniem; tās saturs saistīts ar suitu kultūrtelpu, līdz ar to bērniem saistošā veidā tiks paplašinātas viņu un bērnu vecāku zināšanas par suitu kultūru un veicināta viņu piederības sajūta un lokālpatriotisms.

Attēlā: Spēle Cirks no bērnu grāmatiņas Suiti.

 • Latviešu-suitu vārdnīcas satura izstrāde un publicēšana mājas lapā www.suitunovads.lv, kas veicinās strauji izzūdošā suitu dialekta saglabāšanu un lietošanas veicināšanu.
 • Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts projekts Suitu amatniecības veicināšanas aktivitātes, kurā tika organizētas ādas apstrādes, tautastērpa detaļas kranča izgatavošanas un pērlīšu adīšanas nodarbības;
 • Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts projekts “Alsungas etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” tautastērpu papildināšana”, kurā ansambļa dalībniecēm tiks iegādātas vairākas, suitu amatnieku izgatavotas, tautastērpa detaļas;
 • projekts Otrā latviešu tradicionālo dūdu darbnīca un trešais Latvijas dūdenieku saiets suitos ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu, kā arī pašu dalībnieku daļēju pašfinansējumu. Projektā tika organizētas četras dūdu izgatavošanas mācību darbnīcas, kurās septiņi dalībnieki izgatavoja sev dūdas. Sarīkots Trešais Latvijas dūdenieku saiets suitos, kurā piedalījās 20 dūdenieku. Notikuši divi publiski dūdu bezmaksas koncerti Alsungā, ko noskatījās apmēram 150 apmeklētāju. Biedrība Suitu kultūras mantojums ieguvusi dūdu izgatavošanas metodikas rokasgrāmatu, ko izstrādāja pasniedzējs Uldis Austriņš.
 • 2020.gada decembrī sākta Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projekta īstenošana ar partneriem no Īrijas, Spānijas, Zviedrijas un Slovākijas One voice-many stories; storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship.
 • Eiropas Savienības fondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai projekts Suitu jaunieši var!, kurš tika uzsākts 2019. – 2020.gadā, taču tiks pabeigts 2021.gadā (īstenošana pārcelta dēļ Covid-19).
 • Suitu suvenīru izgatavošana, popularizēšana un tirdzniecība ar mērķi popularizēt suitu kultūru un veicināt suitu lokālpatriotismu.
 • Sadarbība ar suitu etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām Suitu sievas, Suitu vīri un Suitu dūdenieki pasākuma Skolas soma un citu priekšnesumu organizēšanā.

Informācija par plānoto organizācijas mērķauditoriju un paredzētajām mārketinga aktivitātēm šīs auditorijas piesaistei
Biedrības mērķgrupa ir visi suitu kopienas (Alsungas, Jūrkalnes un Gudenieku) iedzīvotāji (vairāk nekā 2500), kā arī visi tradicionālās kultūras entuziasti Latvijā un ārpus Latvijas. 2021.gadā plānotās biedrības aktivitātes ir vērstas uz visu paaudžu suitu iedzīvotājiem – sākot no bērniem (grāmatiņu, spēļu izdošana) un jauniešiem (vairāki projekti konkrēti jauniešiem) līdz pieaugušajiem un vecākās paaudzes suitiem (novadpētniecības, stāstniecības aktivitātes, dūdenieku saiets, Amatu dienas suitos utt.). Biedrības organizētajos projektos un pasākumos tiks aicināts iesaistīties jebkurš suitu kultūras interesents, turklāt lielākā daļa aktivitāšu paredzētas bez maksas vai par simbolisku dalības maksu (piemēram, dūdenieku saitā dalībnieki paši nodrošina transportu, kā arī neliels dalībnieku pašfinansējums darba materiāliem varētu tikt paredzēts Suitu amatu dienās.

Informācija par plānotajām aktivitātēm: www.suitunovads.lv, kur ir sadaļa tieši par biedrības aktivitātēm, sociālajās vietnēs Facebook, Instagram, Twitter un vietējos laikrakstos (Alsungas Ziņas, Kurzemnieks, Ventspils novadnieks u.c.).
Projekta daudzveidīgās aktivitātes ilgtermiņā veicinās suitu kultūras saglabāšanu, tradīciju praktizēšanu un tālāknodošanu, kā arī suitu kultūras mantojuma pētniecību un to rezultātu plašu pieejamību.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment